Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

• Đơn vị báo cáo:

TS. Tôn Thiện Phương - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

TS. Trần Ngọc Huy - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

• Bài viết tổng quan

• Chương trình chi tiết như sau: 

Phần I: Tổng quan về robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn trên thế giới và tại Việt Nam.

- Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới.

- Tình hình nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam.

Trình bày: TS. Tôn Thiện Phương - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

 

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn trên cơ sở số liệu sáng chế nước ngoài. 

Trình bàyKS. Đỗ Huỳnh Hải Yến - Trung tâm Thông tin và thống kê KH&CN

 

Phần III: Giới thiệu robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn tại trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

- Các phương pháp quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn hiện nay.

- Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của robot ngầm tự hành trong phục vụ quan trắc đo nhanh liên tục.

- Giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động robot ngầm tự hành trong phục vụ khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn.

- Kết quả nghiên cứu, ưu điểm và hiệu quả sử dụng robot ngầm tự hành trong phục vụ quan trắc, khảo sát sông hồ, cứu hộ cứu nạn.

Trình bày: TS. Trần Ngọc Huy - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM

 

Phần VI: Thảo luận

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập