Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009.

Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ chức KH&CN nhằm mục đích thu thập thông tin về hội nhập quốc tế phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược KH&CN.

Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đối tượng điều tra:

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 là:

  1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:
    • Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện hành lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác); 
    • Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);
    • Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (các trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm, … về: Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; ...)
  2. Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập khác (Các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN; bệnh viện …) có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  3. Các doanh nghiệp có tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
  4. Các tổ chức ngoài nhà nước khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

(Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này).

 

Thời gian điều tra:

Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày 01/7/2016. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/7/2016.

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN - Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ
Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 - Mẫu phiếu 1/ĐTHNQT-KHCN/2016
Hướng dẫn điền phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Danh sách đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập