Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Khái niệm thông tin thống kê khoa học và công nghệ

Thông tin thống kê khoa học và công nghệ là sản phẩm của hoạt động thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các số liệu thống kê khoa học và công nghệ và bản phân tích các số liệu đó.

  

Phạm vi

Hiện nay, công tác thống kê KH&CN do ngành KH&CN chủ trì thực hiện đang có phạm vi chỉ bao gồm các hoạt động thống kê do các cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện, không bao gồm các hoạt động thống kê KH&CN không do các cơ quan nhà nước tổ chức, hoạt động thống kê KH&CN liên quan đến an ninh, quốc phòng.

 

Đối tượng áp dụng

 1. Cơ quan nhà nước các cấp.

 2. Đơn vị sự nghiệp.

 3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp.

 4. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc).

 5. Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân.

 6. Tổ chức khác của Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

 7. Tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

 1. Cơ sở hạ tầng cho khoa học và công nghệ

 2. Nhân lực khoa học và công nghệ

 3. Tài chính cho khoa học và công nghệ

 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 5. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
 6. Đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ
 7. Sở hữu trí tuệ
 8. Công bố khoa học và công nghệ
 9. Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng
 10. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

 

Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 về thống kê khoa học và công nghệ.

- Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ.

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập