Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.                           

 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng xác định vai trò nền tảng của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu,... Đến năm 2020 khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới”.

 

Trong chiến lược phát triển chung của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những quyết sách đột phá đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố đã được tăng cường, nhiều thành tựu khoa học và công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Một số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn đã có đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo, quản lý; nhà nghiên cứu và doanh nghiệp về các chính sách khoa học và công nghệ đang được áp dụng, đặc điểm nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ của Thành phố cũng như các hoạt động nghiên cứu và phát triển trên địa bàn TP. HCM, sách “Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 2016”, được biên soạn gồm 5 chương như sau:

 

Chương 1. Các chủ trương, chính sách của quốc gia về khoa học và công nghệ.

Chương 2. Định hướng và hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3. Tiềm lực khoa học và công nghệ.

Chương 4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Chương 5. Giải thưởng về khoa học và công nghệ.

 

Chân thành cảm ơn Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến để Ban biên tập hoàn thành cuốn sách này.

 

                                        TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập