Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CHI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2022 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tính từ ngày 01/01 đến 31/12 năm 2022)

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp từ báo cáo năm 2022 của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ thực hiện:  Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2023

Ghi chú:

- Số liệu chỉ bao gồm các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

- Bộ dữ liệu bao gồm các Tiêu chí: Cấp quyết định thành lập, Loại hình tổ chức, Loại hình kinh tế, Lĩnh vực hoạt động KH&CNNguồn cấp kinh phí

 

Tổng quan chi cho hoạt động KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2022

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OLAP

Phân tích trực tuyến Bộ dữ liệu "Tổng chi cho KH&CN của tổ chức KH&CN" sử dụng công cụ OLAP: 

Để thực hiện phân tích trực tuyến với các tiêu chí khác, vui lòng nhấp vào tên bảng dữ liệu muốn sử dụng bên dưới:

Chi sự nghiệp KH&CN theo nguồn cấp kinh phí và loại chi

- Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nguồn cấp kinh phí và cấp nhiệm vụ

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập