Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI KH&CN

(Mẫu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN của TP. HCM năm 2018 là 400 người)

Nguồn dữ liệu: Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Ghi chú:

- Để phân tích theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi, bằng cấp cao nhất, nghề nghiệp, mức thu nhậpđối tượng của các cá nhân tham gia điều tra, vui lòng chọn công cụ phân tích nâng cao dưới biểu đồ tương ứng.

- Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở TP. HCM thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN;
  • Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN;
  • Người dân bao gồm: công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên.

(Không bao gồm những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng)

- Tổng số liệu thành phần có thể lệch so với tổng số mẫu điều tra do các dữ kiện trong phiếu điều tra không được khai báo đầy đủ.

 

Nhận định cần tập trung đầu tư hơn nữa cho KH&CN

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Đánh giá về tính hấp dẫn của việc làm trong lĩnh vực KH&CN

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

Đánh giá về ý định làm việc của người dân trong lĩnh vực KH&CN 

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

Đánh giá của công chúng về những vấn đề có liên quan tới cơ hội việc làm trong lĩnh vực KH&CN

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Đánh giá về vai trò của KH&CN đối với sản xuất và đời sống

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập