Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Nguồn lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, nguồn lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN có thể được huy động và sẵn sàng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội khi được khai thác. Nguồn lực KH&CN bao gồm các nguồn lực cơ bản: nguồn lực về cơ cấu tổ chức của hệ thống KH&CN; nguồn nhân lực KH&CN; nguồn tài lực; nguồn vật lực và nguồn tin lực.

Trong chiến lược phát triển chung của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã có những quyết sách đột phá đẩy mạnh phát triển và ứng dụng KH&CN làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực KH&CN của Thành phố đã và đang được tăng cường, nhiều thành tựu KH&CN được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Nhằm cung cấp thông tin số liệu thống kê cho các nhà lãnh đạo, quản lý; nhà nghiên cứu và doanh nghiệp, chuyên đề “Nguồn lực Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020”, được biên soạn gồm 6 phần như sau:

1. TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Xem thêm bài viết: Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

 

2. DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Xem thêm bài viết: Một số ghi nhận sự phát triển của doanh nghiệp KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2020

 

3. NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

Xem thêm bài viết: Thực trạng nhân lực KH&CN tại TP. HCM đến năm 2020 và một số định hướng phát triển

 

4. ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Xem thêm bài viết: Đầu tư cho khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019

 

5. CƠ SỞ HẠ TẦNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

Xem thêm bài viết: Tình hình công nhận phòng thí nghiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ thí nghiệm trên địa bàn TP. HCM

 

 

6. THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

 

Xem thêm bài viết: Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2015 - 2019

 

 

 

Xem thêm bài viết: Sơ lược tình hình công bố quốc tế của Việt Nam năm 2019 và một số đại diện tiêu biểu của TP. HCM

 

Duy Sang

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập