Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Với mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ quốc gia, điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được thực hiện trên các nhóm đối tượng: tổ chức nghiên cứu và phát triển; cơ sở giáo dục đại học; các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các doanh nghiệp; các tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Cụ thể hơn, điều tra NC&PT đáp ứng yêu cầu cung cấp số liệu để:

  • Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương;
  • Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về NC&PT. Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê NC&PT;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo.

 

Chi tiết phương án điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như sau:

PA-RD2022-1
PA-RD2022-1
PA-RD2022-2
PA-RD2022-2
PA-RD2022-3
PA-RD2022-3
PA-RD2022-4
PA-RD2022-4
PA-RD2022-5
PA-RD2022-5
PA-RD2022-6
PA-RD2022-6
PA-RD2022-7
PA-RD2022-7
PA-RD2022-8
PA-RD2022-8
PA-RD2022-9
PA-RD2022-9
PA-RD2022-10
PA-RD2022-10
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tài liệu liên quan

Quyết định 975/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập