Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Văn bản Thống kê

Cuộc điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 chỉ sử dụng 01 loại phiếu điều tra. 4 nội dung chính được thu thập:

  1. Nhóm thông tin chung về đơn vị (Tên đơn vị; Địa chỉ; Loại hình tổ chức; Loại hình kinh tế; Bộ, ngành/tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ quản, quản lý; Lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị; Loại hình hoạt động nghiên cứu chính của đơn vị)
  2. Nhóm thông tin về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Nhân lực NC&PT chia theo vị trí hoạt động, giới tính, loại hình kinh tế, khu vực địa lý, khu vực hoạt động, Bộ, ngành, loại hình nghiên cứu; Cán bộ nghiên cứu chia theo trình độ chuyên môn, chức danh, giới tính, loại hình kinh tế, lĩnh vực nghiên cứu, khu vực hoạt động, khu vực địa lý, Bộ, ngành)
  3. Nhóm thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cấp quản lý, theo loại hình kinh tế, khu vực hoạt động, khu vực địa lý, Bộ, ngành, loại hình nghiên cứu; Kết quả/sản phẩm của hoạt động NC&PT theo loại hình kinh tế, khu vực hoạt động, khu vực địa lý, Bộ, ngành, loại hình nghiên cứu)
  4. Nhóm thông tin về chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Chi cho hoạt động NC&PT chia theo nguồn cấp kinh phí, loại hình kinh tế, khu vực địa lý, bộ, ngành; chia theo loại chi; chia theo lĩnh vực nghiên cứu)

 

Phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 như sau:

PhieuRD2022-1
PhieuRD2022-1
PhieuRD2022-2
PhieuRD2022-2
PhieuRD2022-3
PhieuRD2022-3
PhieuRD2022-4
PhieuRD2022-4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Tài liệu liên quan

Quyết định 975/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập