Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin mới

Tập huấn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức KH&CN cung cấp thông tin theo các biểu mẫu  phục vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN.

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ nghiên cứu sẽ góp phần…

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2018

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều…

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số

Nhân lực Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2016

Số liệu tổng quan về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 trên địa bàn TP. HCM.                                                                                                

Previous Next

Thông tin mới

Tập huấn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức KH&CN cung cấp thông tin theo các biểu mẫu  phục vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN.

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ nghiên cứu sẽ góp phần…

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2018

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều…

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số

Nhân lực Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2016

Số liệu tổng quan về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 trên địa bàn TP. HCM.                                                                                                

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập