Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Số mới nhấtTìm hiểu thêm" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Với vai trò của một trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước, theo định hướng phát triển trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy phát triển thị trường khoa…

[Infographic] Nguồn lực khoa học và công nghệ TP. HCM năm 2020

Nguồn lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, nguồn lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN có thể

Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. HCM

Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) là những tổ chức có chức năng chính là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ KH&CN, được thành lập và đăng ký hoạt động…

Sơ lược công bố quốc tế của Việt Nam năm 2019 và một số đại diện tiêu biểu của TP. HCM

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế là kết quả quan trọng của công trình nghiên cứu. Nó được dùng để đánh giá đề tài nghiên cứu cũng như đánh giá thành tích…

Tình hình công nhận phòng thí nghiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ thí nghiệm trên địa bàn TP. HCM đến năm 2020

PTN (Phòng thí nghiệm) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên nhiều…

Thực trạng nhân lực KH&CN tại TP. HCM đến năm 2020 và một số định hướng phát triển

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Sự phát triển bùng nổ các công nghệ AI, 5G,

Previous Next

Thông tin mới

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Với vai trò của một trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước, theo định hướng phát triển trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy phát triển thị trường khoa…

[Infographic] Nguồn lực khoa học và công nghệ TP. HCM năm 2020

Nguồn lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, nguồn lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN có thể

Phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. HCM

Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) là những tổ chức có chức năng chính là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ KH&CN, được thành lập và đăng ký hoạt động…

Sơ lược công bố quốc tế của Việt Nam năm 2019 và một số đại diện tiêu biểu của TP. HCM

Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế là kết quả quan trọng của công trình nghiên cứu. Nó được dùng để đánh giá đề tài nghiên cứu cũng như đánh giá thành tích…

Tình hình công nhận phòng thí nghiệm đảm bảo cung cấp dịch vụ thí nghiệm trên địa bàn TP. HCM đến năm 2020

PTN (Phòng thí nghiệm) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là cơ sở được thiết kế, xây dựng nhằm cung cấp các điều kiện triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trên nhiều…

Thực trạng nhân lực KH&CN tại TP. HCM đến năm 2020 và một số định hướng phát triển

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Sự phát triển bùng nổ các công nghệ AI, 5G,

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập