Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 08/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Năng suất lao động của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Năng suất lao động là đại lượng đo lường sản lượng được tạo ra trên một đơn vị lao động, là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội. Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học và công…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 05/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2020, theo quy định tại…

Previous Next

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 08/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Năng suất lao động của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Năng suất lao động là đại lượng đo lường sản lượng được tạo ra trên một đơn vị lao động, là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội. Trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học và công…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 07/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 06/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 05/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2020 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của TP.HCM và từ hồ sơ quản lý của Sở KH&CN TP.HCM tính đến 31/12/2020, theo quy định tại…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập