Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Tăng trưởng năng suất lao động cao tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao TP.HCM

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi tắt là KCN, KCX, KCNC) giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Với gần 1.500 nhà máy, 300.000 lao động, 10.000 chuyên gia, trong giai đoạn…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 12/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Tỷ lệ doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tại TP.HCM chưa cao

Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chính sách như hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ về chính sách thuế; đào tạo, tập huấn lao động,… góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 11/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next

Thông tin mới

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Tăng trưởng năng suất lao động cao tại các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao TP.HCM

Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (gọi tắt là KCN, KCX, KCNC) giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM. Với gần 1.500 nhà máy, 300.000 lao động, 10.000 chuyên gia, trong giai đoạn…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 12/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Tỷ lệ doanh nghiệp thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tại TP.HCM chưa cao

Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chính sách như hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ về chính sách thuế; đào tạo, tập huấn lao động,… góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 11/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập