Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sang tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2021 và hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2020

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh trên hầu hết các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo là cơ hội để doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, dịch vụ, cũng như các quy trình…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Doanh nghiệp và dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và xã hội số là xu hướng tất yếu hiện nay. Trong điều kiện giãn cách do dịch bệnh Covid-19, nhờ dịch vụ công trực tuyến…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 02/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next

Thông tin mới

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sang tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ngày…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2021 và hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2020

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh trên hầu hết các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo là cơ hội để doanh nghiệp cải tiến sản phẩm, dịch vụ, cũng như các quy trình…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 03/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Doanh nghiệp và dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và xã hội số là xu hướng tất yếu hiện nay. Trong điều kiện giãn cách do dịch bệnh Covid-19, nhờ dịch vụ công trực tuyến…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 02/2022

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập