Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Số mới nhấtTìm hiểu thêm" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Tỷ lệ bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại TP.HCM còn khá khiêm tốn

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hoạt động KH&CN mang tính xã hội cao. Việc bảo hộ quyền SHTT có vai trò to lớn, góp phần hạn chế tối đa các tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá trên thị trường, phục…

Đôi nét về hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là công cụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp (DN) một cách nhanh chóng và bền vững. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ĐMST được phân chia thành 4 loại hình: đổi mới sản…

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại TP.HCM năm 2019

Ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh là một xu thế thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành của doanh nghiệp nhằm đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu…

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư 14: 324 đề tài cấp tỉnh tại TP.HCM được nghiệm thu trong giai đoạn 2017-2020

Với vai trò là một đầu tàu KH&CN của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đổi mới và tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư cho KH&CN. Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển có trọng…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 01/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Với vai trò của một trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước, theo định hướng phát triển trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy phát triển thị trường khoa…

Previous Next

Thông tin mới

Tỷ lệ bảo hộ sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại TP.HCM còn khá khiêm tốn

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là hoạt động KH&CN mang tính xã hội cao. Việc bảo hộ quyền SHTT có vai trò to lớn, góp phần hạn chế tối đa các tranh chấp trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hoá trên thị trường, phục…

Đôi nét về hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là công cụ chiến lược để phát triển doanh nghiệp (DN) một cách nhanh chóng và bền vững. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ĐMST được phân chia thành 4 loại hình: đổi mới sản…

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại TP.HCM năm 2019

Ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh là một xu thế thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành của doanh nghiệp nhằm đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu…

Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ KH&CN theo Thông tư 14: 324 đề tài cấp tỉnh tại TP.HCM được nghiệm thu trong giai đoạn 2017-2020

Với vai trò là một đầu tàu KH&CN của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đổi mới và tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư cho KH&CN. Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển có trọng…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 01/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Với vai trò của một trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước, theo định hướng phát triển trong 5 năm tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung chủ yếu vào nghiên cứu ứng dụng, thúc đẩy phát triển thị trường khoa…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập