Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 10/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Các yếu tố tác động đến TFP của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

TFP (Total Factor Productivity – Năng suất các nhân tố tổng hợp) là chỉ tiêu đo lường năng suất của cả lao động và vốn trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. Theo định nghĩa của Tổng cục Thống kê, TFP…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 09/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 08/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next

Thông tin mới

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 10/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Các yếu tố tác động đến TFP của doanh nghiệp tại TP.HCM năm 2019

TFP (Total Factor Productivity – Năng suất các nhân tố tổng hợp) là chỉ tiêu đo lường năng suất của cả lao động và vốn trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. Theo định nghĩa của Tổng cục Thống kê, TFP…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 09/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 08/2021

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập