Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  • <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Mời tham dự Hội thảo “Công nghệ in 3D và một số ứng dụng trong thực tiễn”

Công nghệ in 3D đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhờ khả năng thích ứng nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và chuỗi cung ứng, nên ngày càng nhiều tổ chức ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2022

Số liệu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM năm 2022 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của Thành phố và từ hồ sơ quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Thống kê nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố giai đoạn 2020-2022

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn TP.HCM có thể kể đến sự đóng góp từ các đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2023

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

40 năm phát triển Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Phần 3)

Phần 3: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giai đoạn 1982-2021
Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác…

40 năm phát triển Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Phần 2)

Phần 2: Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Những tiến bộ trong nghiên cứu khoa học của người Việt được nhận diện và bảo vệ thông qua số lượng đơn và bằng độc quyền sáng chế ngày càng tăng (Bài viết: Đăng…

Previous Next

Thông tin mới

Mời tham dự Hội thảo “Công nghệ in 3D và một số ứng dụng trong thực tiễn”

Công nghệ in 3D đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhờ khả năng thích ứng nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và chuỗi cung ứng, nên ngày càng nhiều tổ chức ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm…

Số liệu thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2022

Số liệu thống kê ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) TP.HCM năm 2022 được tổng hợp từ dữ liệu báo cáo của các tổ chức KH&CN thuộc quản lý của Thành phố và từ hồ sơ quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Thống kê nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố giai đoạn 2020-2022

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn TP.HCM có thể kể đến sự đóng góp từ các đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực công nghệ cao như công cụ điều khiển số (CNC) độ chính xác cao…

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Số 04/2023

Thông tin chuyên đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là ấn phẩm được xuất bản hàng tháng của Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM, bao gồm các bài viết tổng hợp, phân tích nhằm phản ánh các hoạt…

40 năm phát triển Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Phần 3)

Phần 3: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giai đoạn 1982-2021
Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác…

40 năm phát triển Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (Phần 2)

Phần 2: Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Những tiến bộ trong nghiên cứu khoa học của người Việt được nhận diện và bảo vệ thông qua số lượng đơn và bằng độc quyền sáng chế ngày càng tăng (Bài viết: Đăng…

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập