Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

  •  <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  •  <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  •   <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />
  •   <a class=Link" class="dj-image" width="1170" height="350" />

Thông tin mới

Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là bộ phận quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng…

Tiềm lực KH&CN tại TP. HCM giai đoạn 2016 - 2017

Tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực có tổ chức mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, tiềm lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN…

Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ nghiên cứu sẽ góp phần…

Tập huấn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức KH&CN cung cấp thông tin theo các biểu mẫu  phục vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN.

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Previous Next

Thông tin mới

Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ TP. HCM giai đoạn 2012-2018

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là bộ phận quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2019

Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng…

Tiềm lực KH&CN tại TP. HCM giai đoạn 2016 - 2017

Tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) là toàn bộ các nguồn lực có tổ chức mà xã hội có thể huy động để phục vụ cho các hoạt động KH&CN. Nói một cách khác, tiềm lực KH&CN là khả năng, năng lực KH&CN…

Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại TP. HCM năm 2018

Khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế - xã hội. Trong đó, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ nghiên cứu sẽ góp phần…

Tập huấn điền biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN năm 2019

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức KH&CN cung cấp thông tin theo các biểu mẫu  phục vụ tổng hợp báo cáo thống kê ngành KH&CN.

Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập