Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

Thông tin mới

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển đầy đủ và chính xác.

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2018

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều…

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số

Nhân lực Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2016

Số liệu tổng quan về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 trên địa bàn TP. HCM.                                                                                                

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2018

Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 25/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 05/2010/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

Sách trực tuyến Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016

Khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.                           

Previous Next

Thông tin mới

Tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018

Buổi tập huấn do Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển đầy đủ và chính xác.

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2018

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều…

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số

Nhân lực Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2016

Số liệu tổng quan về nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 trên địa bàn TP. HCM.                                                                                                

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2018

Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 25/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 05/2010/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

Sách trực tuyến Khoa học và Công nghệ TP. HCM 2016

Khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.                           

Previous Next
1 2 3 4 5 6

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập