Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT

TOÀN CẢNH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
PHỤC VỤ LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NỘI DUNG

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

- Tình hình bảo hộ sáng chế ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

- Bảo hộ sáng chế ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới

- Một số ứng dụng cụ thể công nghệ AI trong chăm sóc sức khỏe

- Các tổ chức sở hữu nhiều sáng chế ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI PHỤC VỤ LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Một số giải pháp công nghệ sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

- Một số sáng chế công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

- Một số giải pháp ứng dụng công nghệ AI phục vụ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 


CÁC CHỦ ĐỀ TRƯỚC

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ THANH TOÁN THÔNG MINH
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ CÔNG

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THANH TOÁN THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI

- Tình hình bảo hộ sáng chế về thanh toán điện tử/thanh toán thông minh theo thời gian

- Tình hình bảo hộ sáng chế về thanh toán điện tử/thanh toán thông minh tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu về công nghệ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh trên thế giới

- Các công nghệ hỗ trợ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh

- Ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh trong một số lĩnh vực

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về công nghệ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh

CÔNG NGHỆ THANH TOÁN THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

- Khái quát về tình hình thanh toán điện tử/thanh toán thông minh tại Việt Nam

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Một số giải pháp công nghệ sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng công nghệ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử/thanh toán thông minh tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu về công nghệ thanh toán thông minh tại Việt Nam

- Một số sáng chế về công nghệ thanh toán thông minh đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

- Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thanh toán thông minh

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ IN 3D VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IN 3D TRÊN THẾ GIỚI

- Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế in 3D trên thế giới theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế in 3D tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu công nghệ in 3D trên thế giới

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về in 3D

CÁC SÁNG CHẾ VỀ CÔNG NGHỆ IN 3D TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các công nghệ in 3D trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ in 3D trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ in 3D tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu công nghệ in 3D tại Việt Nam

- Một số sáng chế về công nghệ in 3D được bảo hộ tại Việt Nam

- Một số doanh nghiệp cung ứng thiết bị, công nghệ in 3D tại Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH TRÊN THẾ GIỚI

- Tình hình bảo hộ sáng chế về AI trong phòng, chống dịch, bệnh theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về AI trong phòng, chống dịch, bệnh tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu về AI trong phòng, chống dịch, bệnh trên thế giới

- Tình hình ứng dụng AI trong chẩn đoán một số loại dịch, bệnh

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnh

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, BỆNH TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnh trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnh tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnh tại Việt Nam

- Một số giải pháp ứng dụng công nghệ AI trong phòng, chống dịch, bệnh

- Một số sáng chế về AI trong phòng, chống dịch, bệnh đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRÊN THẾ GIỚI

- Tình hình bảo hộ sáng chế về công nghệ blockchain theo thời gian

- Bảo hộ các sáng chế về công nghệ blockchain tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu về công nghệ blockchain trên thế giới

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về công nghệ blockchain

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ blockchain trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Danh sách các kết quả nghiên cứu (cấp tỉnh, bộ, quốc gia) ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam

- Các giải pháp ứng dụng công nghệ blockchain

- Các sáng chế công nghệ blockchain đăng ký bảo hộ tại Việt Nam

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải y tế theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải y tế theo quốc gia và các vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu công nghệ liên quan đến chất thải y tế

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về xử lý chất thải y tế

XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TẠI VIỆT NAM

- Khái quát về tình hình xử lý chất thải y tế tại Việt Nam và TP.HCM

- Các công nghệ xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

KẾT LUẬN

- Về xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải y tế trên thế giới

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải y tế tại Việt Nam

- Một số nhận xét, khuyến nghị

PHỤ LỤC

- Một số kết quả nghiên cứu trong nước về xử lý chất thải y tế

- Một số công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao để xử lý chất thải y tế

- Một số đơn/bằng sáng chế bảo hộ tại Việt Nam phục vụ xử lý chất thải y tế

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế theo châu lục

- Bảo hộ sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế

- Công nghệ 4.0 phục vụ chuyển đổi số trong ngành y tế

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế

CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NGÀNH Y TẾ TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về các xu hướng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế trên thế giới

- Đôi nét về tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong ngành y tế tại Việt Nam

PHỤ LỤC

- Danh sách các kết quả nghiên cứu (cấp tỉnh, bộ, quốc gia) ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành y tế tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ ứng dụng chuyển đổi số sẵn sàng chuyển giao phục vụ cho ngành y tế

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ

TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử theo thời gian

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử theo châu lục

- Bảo hộ sáng chế về xử lý chất thải điện tử tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

- Các hướng nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải điện tử

- Các đơn vị sở hữu nhiều sáng chế về xử lý chất thải điện tử

CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM

- Các sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

- Các giải pháp công nghệ trong nước sẵn sàng chuyển giao

KẾT LUẬN

- Về các xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải điện tử trên thế giới

- Đôi nét về tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý chất thải điện tử tại Việt Nam

- Một số khuyến nghị

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SỰ KIỆN

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập