Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

 

Đối tượng áp dụng:

1. Đối tượng báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ bao gồm:

  • Các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ;

  • Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

  • Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

 

Đối tượng cung cấp thông tin:

Theo Khoản 4, Điều 4, Thông tư 15/2018/TT-BKHCN:

  • Các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ tổng hợp chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn điền biểu mẫu dành cho TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

Biểu mẫu báo cáoHướng dẫn điền biểu mẫu

 

Kỳ hạn báo cáo:

  • Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.
  • Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 01/02 năm kế tiếp của năm báo cáo.

Kết quả thống kê

Báo cáo thống kê ngành KH&CN TP. HCM năm 2019

Tài liệu liên quan

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN - Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ
Thông tư 15/2018/TT-BKHCN - Phụ lục 1+2 - Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành KH&CN
Biểu mẫu báo cáo - Áp dụng cho các tổ chức KH&CN
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập