Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, hạ tầng cơ sở, thông tin và các tiềm lực KH&CN khác phục vụ phân tích thông tin, quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục vụ quản lý điều hành hoạt động KH&CN.

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Đối tượng điều tra:

Đối tượng điều tra của cuộc Điều tra tiềm lực KH&CN là các tổ chức KH&CN (theo quy định tại Điều 9 của Luật KH&CN) công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm:

  • Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác (gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển);

  • Các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng;

  • Tổ chức dịch vụ KH&CN.

  

Thời gian điều tra:

Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/7/2019. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/7/2019.

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Quyết định 1335/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập