Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

THÔNG TIN CHUNG ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018 CỦA TP. HCM

(Mẫu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN của TP. HCM năm 2018 là 400 người)

Nguồn dữ liệu:  Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Ghi chú:

- Để phân tích theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi, bằng cấp cao nhất, nghề nghiệpthu nhập hàng tháng của các đối tượng tham gia điều tra, vui lòng sử dụng công cụ phân tích nâng cao.

- Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở TP. HCM thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN;
  • Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN;
  • Người dân bao gồm: công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên.

(Không bao gồm những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng)

- Tổng số liệu thành phần có thể lệch so với tổng số mẫu điều tra do các dữ kiện trong phiếu điều tra không được khai báo đầy đủ.

 

Chia theo khu vực làm việc

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập