Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG

(Mẫu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN của TP. HCM năm 2018 là 400 người)

Nguồn dữ liệu: Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

Ghi chú:

- Để phân tích theo dân tộc, giới tính, nhóm tuổi, bằng cấp cao nhất, nghề nghiệp, mức thu nhậpđối tượng của các cá nhân tham gia điều tra, vui lòng chọn công cụ phân tích nâng cao dưới biểu đồ tương ứng.

- Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở TP. HCM thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN;
  • Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN;
  • Người dân bao gồm: công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên.

(Không bao gồm những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng)

- Tổng số liệu thành phần có thể lệch so với tổng số mẫu điều tra do các dữ kiện trong phiếu điều tra không được khai báo đầy đủ.

 

Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ nâng cao nhận thức về KH&CN

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ nâng cao nhận thức về KH&CN - Địa điểm tiếp cận

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Mức độ thường xuyên đọc báo, tạp chí, xem TV, nghe đài phát thanh, sử dụng internet

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Chủ đề và mức độ quan tâm đến các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Nguồn thu nhận thông tin về KH&CN

Tần suất tham dự triển lãm hoặc hội thảo

ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

 

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập