Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 năm 2016)

Nguồn dữ liệu:  Điều tra tổ chức trung gian của thị trường KH&CN năm 2017

Ghi chú:

- Chỉ tính các tổ chức có tham gia cuộc Điều tra tổ chức trung gian của thị trường Khoa học và Công nghệ năm 2017 do Sở KH&CN TP. HCM chủ trì.

- Để phân tích nguồn lực tài chính (tổng thu và tổng chi) các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN theo loại hình của tổ chức, thành phần kinh tế vui lòng chọn công cụ cho phép phân tích nâng cao.

- Đơn vị tính: Triệu đồng

1. Tổng thu của các tổ chức trung gian KH&CN theo nguồn thu

 ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NÂNG CAO: Nhấp vào LINK

2. Tổng chi của các tổ chức trung gian KH&CN theo loại chi

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập