Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

kết quả thống kê

Chuyên đề infographic "Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP. HCM năm 2018" được thực hiện dựa trên dữ liệu của 400 mẫu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN trên địa bàn TP. HCM năm 2018.

Chuyên đề nhằm đánh giá nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của công chúng về KH&CN, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ xây dựng chiến lược mới về KH&CN và kế hoạch hành động để nâng cao,  thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng. Chuyên đề được biên soạn gồm 7 nội dung chính:

1. Tổng quan điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018

2. Khả năng tiếp cận thông tin của công chúng

3. Mức độ quan tâm và hiểu biết về KH&CN

4. Tác động của KH&CN

5. Tham gia của công chúng vào các hoạt động KH&CN

6. Thái độ của công chúng đối với KH&CN

7. Kết luận

Nội dung chuyên đề được biểu diễn dưới dạng infographic như sau:

 

TỔNG QUAN ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CÔNG CHÚNG VỀ KH&CN NĂM 2018

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Thông tin chung về mẫu điều tra năm 2018

 

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG CHÚNG

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Khả năng tiếp cận thông tin của công chúng

 

MỨC ĐỘ QUAN TÂM VÀ HIỂU BIẾT VỀ KH&CN

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Mức độ quan tâm và hiểu biết về KH&CN

 

TÁC ĐỘNG CỦA KH&CN

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Tác động của KH&CN

 

THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Tham gia của công chúng vào các hoạt động KH&CN

 

THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI KH&CN

Cơ sở dữ liệu trực tuyến: Thái độ của công chúng đối với KH&CN

 

KẾT LUẬN

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập