Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BKHCNthay thế Thông tư 23/2011/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN là loại báo cáo được Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp từ các báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN theo quy định tại Thông tư 25/2015/TT-BKHCN và từ hồ sơ hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ theo hệ thống biểu mẫu thống nhất.

      

Kỳ hạn báo cáo

Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 01/02 để Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM tổng hợp và gửi Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chậm nhất là ngày 15/02 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện.

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập