Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009. 

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN nhằm các mục đích sau

  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhận thức của công chúng, mối quan tâm đến KH&CN và sự hiểu biết của họ về KH&CN
  • Xác định sự khác biệt của thái độ và hiểu biết về KH&CN của công chúng so với những nghiên cứu trước đây
  • Hình thành những chiến lược mới và kế hoạch hành động để nâng cao và thúc đẩy mối quan tâm về KH&CN của công chúng.

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối tượng điều tra

Đối tượng và đơn vị điều tra là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN;
  • Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN;
  • Người dân bao gồm: công nhân, nông dân, người cao tuổi, cán bộ hưu trí, thanh niên, học sinh, sinh viên.

(Không bao gồm những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng)

Thời gian điều tra

Thời gian thu thập thông tin là 30 ngày kể từ ngày 01/8/2018. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/8/2018.

Kết quả thống kê

[Infographic] Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP. HCM năm 2018

Tài liệu liên quan

Phương án Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018
Mẫu phiếu điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập