Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN nhằm các mục đích sau

  • Thu thập và phân tích dữ liệu về nhận thức, thái độ và sự hiểu biết của công chúng đối với KH&CN;
  • So sánh sự khác biệt về nhận thức, thái độ và hiểu biết về KH&CN của công chúng so với những kết quả điều tra trước đây;
  • Cung cấp thông tin phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách về KH&CN và kế hoạch hành động để nâng cao nhận thức, hiểu biết và thúc đẩy mối quan tâm của công chúng đối với KH&CN

Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2023 được thực hiện theo Quyết định số 666/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Phương án điều tra

Phương án Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2023 

 

Mẫu phiếu điều tra

Phiếu 01/ĐTNTCC-KHCN/2023 Hướng dẫn điền phiếu điều tra

 

Đối tượng điều tra

Đối tượng điều tra nhận thức của công chúng về KH&CN là cá nhân trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) ở các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thuộc các nhóm sau:

  • Người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc ngành KH&CN;
  • Người làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (phi nông nghiệp) trừ doanh nghiệp KH&CN;
  • Người dân bao gồm: Công nhân, nông dân, người cao tuổi, thanh niên, học sinh, sinh viên

(Không bao gồm những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng)

 

Loại điều tra

  • Loại điều tra: Điều tra chọn mẫu trong phạm vi đối tượng từ 15 tuổi trở lên.
  • Quy mô mẫu Thành phố Hồ Chí Minh: 450 cá nhân.

 

Thời điểm, thời gian điều tra

  • Thời điểm điều tra là ngày 01/7/2023.
  • Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày 01/7/2023.

 

 

 

 

 

Kết quả thống kê

[Infographic] Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP. HCM năm 2018

Tài liệu liên quan

[Infographic] Nhận thức công chúng về KH&CN tại TP. HCM năm 2018
Quyết định 666/QĐ-BKHCN - Về việc Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023
Phương án Điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ năm 2023
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập