Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

Điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN được thực hiện theo Quyết định số 799/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở KH&CN TP. HCM nhằm đánh giá hiện trạng tiềm lực KH&CN của các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển lực lượng trung gian hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN).

  

Đối tượng điều tra:

Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của cuộc điều tra, khảo sát các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN là:

  1. Các trung tâm giao dịch công nghệ;
  2. Các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;
  3. Các tổ chức hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ;
  4. Các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
  5. Các tổ chức/công ty tư vấn chuyển giao công nghệ;
  6. Các chuyên gia tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Kết quả thống kê

Tài liệu liên quan

Điều tra tổ chức trung gian KH&CN - Mẫu phiếu 06/TCTG-CGTV
Điều tra tổ chức trung gian KH&CN - Hướng dẫn điền phiếu 03/TCTG-TSTT
Điều tra tổ chức trung gian KH&CN - Hướng dẫn điền phiếu 04/TCTG-ƯTCN
Xem thêm...

Đối tượng thống kê

Back to top

Chưa có tài khoản Đăng ký ngay!

Đăng nhập